Nordiskt Flygteknikcentrum Luleå

Peter Lindberg, VD på NFTC

"Vi är stolta över att vara en av landets unika utbildningsplatser inom flygteknik."

 

Nordiskt FlygTeknikCentrum AB

Allmänt

Nordiskt Flygteknikcentrum AB ägs till 100 % av Luleå Kommunföretag AB. Bolagets verksamhet styrs av bolagsordning, föreliggande ägardirektiv, Luleå kommuns företagspolicy, finansiell policy och övriga av kommunfullmäktige beslutade styrdokument. Företagspolicyn reglerar bl.a. relationen mellan Luleå Kommunföretag AB och dotterbolagen. Vidare skall bolaget följa de ägardirektiv i form av instruktioner och riktlinjer som Luleå Kommunföretag AB beslutar även om dessa inte anmälts vid bolagsstämma.

 

Ägaridé

Nordiskt Flygteknikcentrum AB ska bedriva attraktiva och konkurrenskraftiga flygtekniska utbildningar på tydliga kvalitetsgrunder samt ha en stor flexibilitet för att kunna möta flygbranschens och myndigheternas allt högre krav.

 

Verksamhet

Nordiskt Flygteknikcentrum AB:s huvudsakliga verksamhetsinriktning är att utföra, utveckla och tillhandahålla riksrekryterande flygmekaniska och flygtekniska utbildningar på gymnasial- och eftergymnasial nivå. Vidare skall bolaget genomföra företagsanpassade uppdragsutbildningar. Nordiskt Flygteknikcentrum AB skall i sin verksamhet iaktta en god intern kontroll vars övergripande mål är att skydda bolagets tillgångar. Styrelsen skall fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera
hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Vidare skall bolaget eftersträva öppenhet och vara en aktiv part i marknadsföringen av varumärket LULEÅ inom bolagets verksamhetsområde.

 

Läs mer


Vår verksamhet 

Vår verksamhet

Nordiskt FlygTeknikCentrum utbildar flygmekaniker och flygtekniker med specialinriktning mot allmänflyg och helikopter. Flygteknikutbildningen är en av Luleås lokala profilgrenar. Den gymnasiala utbildningen och yrkeshögskoleutbildningen är riksrekryterande.

Vi följer dels de svenska skollagsbestämmelserna, dels de europeiska luftfartsbestämmelserna enligt EASA (European Aviation Safety Agency). Vi har EASA-tillstånd SE.147.0004.

Utbildningslokalerna, som är moderna och direkt anpassade för utbildningarna, ligger vid Kallax flygplats. Vi har sökande från hela landet men i huvudsak från Norrlandsregionen.

NFTC samarbetar med ett antal olika flygföretag över hela landet där studenterna får delar av sin praktiska utbildning. Stor vikt läggs även vid kvalificerad fortbildning för personalen samt internationella kontakter och utbyten. NFTC genomför kurser och utbildning till både civila flygbolag och försvarsmakten enligt gällande regelverk.

Läs mer


Kallax flygplats 

Luleå Airport

Luleå är ett kommunikationscentrum för norra Sverige. Kallax flygplats är Norrlands största och Sveriges fjärde största flygplats för civilflyg och knutpunkten för flygtrafiken i Norrland, (regionalt, nationellt och internationellt). Chartertrafiken ökar kontinuerligt varje år och nya destinationer tillkommer, Kallax flygplats expanderar och attraherar fler aktörer inom flygbranschen.

Kallax flygplats är också hemvist för F21, en av Sveriges största flygflottiljer.

Kallax flygplats har Sveriges längsta landningsbana. Målet är att göra Luleå Kallax flygplats till ett internationellt flygfraktnav och ett flygtekniskt centrum i Barentsregionen, d v s den stora regionen i norr där Finland, Norge, Ryssland och Sverige samarbetar över gränserna.

Läs mer


Personal

Peter Lindberg

Peter Lindberg
VD Tel: 070-5293016

Jan Viklund
AM

Rolf Öhlund

Rolf Öhlund
TM, Utbildningsledare YH-utbildningen Tel: 070-5935375

Inger Öhman

Inger Öhman
EM, Instruktör Tel:070-6816373

Jonas Palo

Jonas Palo
QM, Instruktör Tel: 070-6534530

Ellinor Bäckström Larsson

Ellinor Bäckström Larsson
Rektor för gymnasieutbildningen Tel: 070-3425093

Sven-Lennart Lind

Sven-Lennart Lind
Instruktör Tel: 070-5290420

Börje Röckner

Börje Röckner
Konsult YH-utbildningen Tel 070-5693491

Ulf Larsson

Ulf Larsson
Instruktör

Jan Brenna

Jan Brenna
Instruktör

Jonas Moren

Jonas Moren
Instruktör

Lars-Erik Henriksson

Lars-Erik Henriksson
Instruktör

Anna Bergdahl

Anna Bergdahl
Lokalvård och ansvarig elevlägenheter Tel: 070-3838533